W dniu 5.11.2018r podczas spotkania członków Stowarzyszenia Chorych na SM, psycholog Justyna WITCZAK przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych na 389 chorych na SM. Badania dotyczyły oceny jakości życia pacjentów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono ,że u większości zdiagnozowanych jakość życia nie uległa znaczącemu pogorszeniu. Ponadto większość osób badanych pozytywnie ocenia jakość opieki medycznej. Uzyskane dane z badań potwierdziły ,że najczęściej choroba diagnozowana jest przez lekarza specjalistę neurologa.

Wciąż jeszcze mała liczba pacjentów korzysta z udziału w klinicznych programach leczenia, ze względu na obawy związane ze skutkami ubocznymi. Również większego zmotywowania wymaga także kwestia udziału w zajęciach rehabilitacyjnych oraz wsparcie psychologiczne.
W czasie spotkania z psychologiem , po części wykładowej była możliwość indywidualnych rozmów ,z czego członkowie chętnie korzystali.
Doradca socjalny omówił z członkami stowarzyszenia sposoby uzyskiwania środków na likwidacje barier architektonicznych , które stoją na przeszkodzie pokonywania przez osoby niepełnosprawne. Po wykładzie każdy z członków mógł indywidualnie dowiedziedź się o swoich potrzebach w jaki sposób je załatwić.
Spotkania odbyły się w ZSZ w Gostyniu i zostały sfinansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Gostyniu.